Ochrana soukromí

Společnost Kolínská realitní kancelář s.r.o. (dále jen jako "Správce") si váží Vaší důvěry a při zpracování Vašich osobních údajů klade velký důraz na jejich ochranu.

Veškeré vaše osobní údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou, tj. nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

I. Kontaktní údaje správce osobních údajů

1) Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Kolínská realitní kancelář s.r.o.
IČ: 19612494
Sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 11000 Praha 1
Doručovací adresa: Kolínská realitní kancelář s.r.o., Za školou 87, 280 02 Kolín
Zápis v OR: pod sp. zn. C 389195 vedená u Městského soudu v Praze
Tel.: +420 739 107 335
Email: info@kolinska-realitni.cz

2) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

3) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zabezpečeného spojení.

4] Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

II. Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu

1) V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude Správce zpracovávat osobní údaje klienta, a to v následujícím rozsahu: Jméno a příjmení, adresa, telefonický kontakt a e-mailová adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může Správce vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: rodné číslo a bankovní spojení. Tyto osobní údaje Správce zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává.

2) Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude Správce provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Správce je oprávněn se kupujícího klienta dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti Správce - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

3) Správce pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále Správcem zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti.

4) Správce bude výše uvedené osobní údaje klientů zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě II 1). Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám.

5) E-mailové adresy a telefonní čísla klientů, kteří uzavřou smlouvu či dohodu uvedenou v bodě II 2) se Správcem, zpracovává Správce i za účelem ověření spokojenosti klientů s kvalitou poskytnutých služeb. Právním titulem takového zpracování e-mailových adres a telefonních čísel je ochrana oprávněných práv a zájmů Správce spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb klientům a tím umožnit zlepšování své nabídky a služeb. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s telefonních čísel klientů by nebylo možné zjistit zpětnou vazbu.

6) Správce bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a telefonních čísel klientů provádět sám.

III. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním požadavků, dotazů a stížností

1) Klienti a další osoby se mohou na Správce obracet se svými dotazy a požadavky, jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

2) Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků bude Správce zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Správce). Tyto osobní údaje jsou poskytovány Správci dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by Správce nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

3) Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám. Bude-li to vhodné či potřebné, je Správce oprávněn z důvodu oprávněného zájmu předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům k vyřízení dotazu, požadavku či stížnosti.

IV. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení

1) V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude Správce za těmito účely zpracovávat na základě souhlasu poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl. Pokud zájemce Správci poskytne i své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude Správce za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

2) Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Správce (viz výše), tak také zasláním oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@kolinska-realitni.cz. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení možné.

V. Informace o webu a souborech cookies

Webové stránky Správce nevyužívají soubory cookies.

VI. Vaše práva

1) Správce zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2) Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u Správce, a to na kontaktních údajích uvedených výše.

3) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svém webu https://www.kolinska-realitni.cz/.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 11.8.2023

.
Ochrana soukromí (GDPR)
Copyright © 2024 Kolínská Realitní Kancelář s.r.o.